Imprint:

AP Marketing Asia Pacific Limited

Unit A, 8/F, Chinaweal Centre
414 - 424 Jaffe Road, Causeway Bay
Hong Kong (the 'Company')

We are available for any questions you may have regarding the Company. Send us an email at my@apmarketingap.com

Proprietary Rights

The materials on this website, including the information as well as any software programs available on or through this website (the "Contents") are protected by copyright, trademark and other forms of proprietary rights. All rights, title and interest in the Contents are owned by, licensed to or controlled by the Company.

Contents

Except as otherwise provided, no part of the Contents of this website shall be reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted or otherwise distributed in any way, without the prior written permission of the Company.

Modification of any of the Contents or use of the Contents for any other purpose will be a violation of the Company┬┤s copyright and other intellectual property rights. Graphics and images on this website are protected by copyright and may not be reproduced or appropriated in any manner without the written permission of the respective copyright owners.

The design and layout of this website is protected by intellectual property and other laws and may not be copied or reproduced in whole or in part. No logo, graphic, sound, image, text or any other content from this website may be copied, reproduced or transmitted unless expressly permitted in writing by the Company.Imprint:

AP Marketing Asia Pacific Limited

Unit A, 8/F, Chinaweal Centre
414 - 424 Jaffe Road, Causeway Bay
(Sebuah syarikat berdaftar di Hong Kong)
("Syarikat")

Untuk sebarang soalan mengenai Syarikat kami. Sila e-mel kepada kami di my@apmarketingap.com

Hak Milik

Bahan-bahan di laman web ini, termasuk maklumat serta mana-mana software yang disediakan di atau menerusi laman web ini ("Kandungan") dilindungi oleh hak cipta, cap dagang dan lain-lain bentuk hak proprietari. Semua hak, hak milik dan kandungan dimiliki oleh, dilesenkan atau dikawal oleh Syarikat kami.

Kandungan

Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya, tiada bahagian Kandungan laman web ini akan dihasilkan semula, diterbitkan, dimuat naik, dipos, diedarkan atau selainnya diedarkan dalam apa jua cara, tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran secara tulisan daripada Syarikat ini.

Pengubahsuaian apa-apa kandungan atau penggunaan kandungan untuk sebarang tujuan lain melanggar hak cipta Syarikat dan lain-lain hak harta intelektual. Grafik dan imej di laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh dihasilkan semula atau diperlakukan dengan apa-apa cara tanpa kebenaran secara tulisan daripada pemilik hak cipta masing-masing.

Reka bentuk dan susun atur laman web ini dilindungi oleh harta intelektual dan undang-undang lain dan tidak boleh disalin atau dikeluarkan semula secara keseluruhan atau sebahagian. Tiada logo, grafik, bunyi, imej, teks atau apa-apa kandungan lain dari laman web ini boleh disalin, diterbitkan semula atau diedarkan melainkan dibenarkan secara bertulis oleh Syarikat.